الامام على (ع) :

1) آفه العلم النسیان :
آفت دانش فراموشى است !

2) آفه العباده الریاء :
آفت بندگى ریاء است !

3) آفه الجود السرف :
آفت جود اسراف است !

4) آفه الحلم الذل :
آفت حلم و بردبارى ذلت است !

5) آفه الایمان الشرک :
آفت ایمان شرک است !

6) آفه الیقین الشک :
آفت یقین و باور شک است !

7) آفه النعم الکفران :
آفت نعمت ها ناسپاسى است !

8) آفه الذکاء المکر :
آفت ذکاوت و باهوشى مکر و حیله است !

9) آفه السخاء المنّ :
آفت سخاوت منت گذاشتن است !

10) آفه الدین سوء الظن :
آفت دیندارى بدگمانى است !

11) آفه العقل الهوى :
آفت خردورزى هواهاى نفسانى است !

12) آفه الملوک سوء السیره :
آفت پادشاهان بد رفتارى است !

13) آفه الزعماء ضعف السیاسه :
آفت مدیران ضعف سیاست و مدیریت است !

14) آفه الوزراء خبث السیره :
آفت معاونان بد سیرتى ( باطن خبیث ) است !

15) آفه العلماء حب الریاسه :
آفت دانشمندان حب ریاست است !

16) آفه القضاه الطمع :
آفت قاضیان طمع ورزى است !

17) آفه الامانه الخیانه :
آفت امانت خیانت است !

18) آفه الحدیث الکذب :
آفت سخن دروغ گفتن است !

19) آفه المعاش سوء التدبیر :
آفت زندگى بد تدبیرى است !

20) آفه الغنى البخل :
آفت بى نیازى و ثروت بخل است !

21) آفه الرئاسه الفخر :
آفت ریاست فخرفروشى است !

22) آفه الکلام الاطاله :
آفت کلام طولانى کردن آن است !
( منتخب میزان الحکمه / 22 )

 

بزرگان دین گفته اند: عجله کار شیطان است مگر در چند مورد
وقت نماز که رسید باید عجله نمود که وقت فضیلت آن نگذرد.
در دفن میت باید در صورت امکان عجله نمود.
در مورد دختر شوهر دادن در صورت امکان باید شتاب کرد.
در اداى قرض باید عجله نمود.
وقتى مهمان وارد خانه شد در غذا و طعام دادن به او باید عجله نمود.
اگر گناهى از شخصى سرزد باید در توبه عجله نماید.


لطفا با ادامه ی مطلب همراه شوید ...


ادامه مطلب ...