سلام و درود

حدود دو ماه در قید حیات نیستم و در دوره آموزشی خدمت سربازی به سر میبرم. بعد از اون اگر عمری باقی بود و برگشتم ، دوباره در خدمتم چشمک