دم به دم خود را شکستم

عهد دیرینه با رندان گسستم

مهربانی ها نمودم با جفایت

تا بدانی تا ابد یار تو هستم

 

/امین سلیمانی92/9 /