اگر پرسند چه می خواهم
یقین گویم تو را خواهم
و گر گویند نشانت چیست
نشانی از تو می خواهم


/ امین سلیمانی 93/03 /