اگر پیش از آموختن کامل مهارتی، اعتماد به نفس خود را نسبت به آن مهارت افزایش دهید، بی شک خود را اغفال کرده اید.

این روزها چند پروژه تدوین داشتم که همه از جانب افراد پر ادعا و صاحب نام بود. اما کیفیت تصاویر به قدری ضعیف بود که ترجیح دادم از اجرای آنها انصراف دهم. از صبر و حوصله ما خارج است.