الامام على (ع) :

1) آفه العلم النسیان :
آفت دانش فراموشى است !

2) آفه العباده الریاء :
آفت بندگى ریاء است !

3) آفه الجود السرف :
آفت جود اسراف است !

4) آفه الحلم الذل :
آفت حلم و بردبارى ذلت است !

5) آفه الایمان الشرک :
آفت ایمان شرک است !

6) آفه الیقین الشک :
آفت یقین و باور شک است !

7) آفه النعم الکفران :
آفت نعمت ها ناسپاسى است !

8) آفه الذکاء المکر :
آفت ذکاوت و باهوشى مکر و حیله است !

9) آفه السخاء المنّ :
آفت سخاوت منت گذاشتن است !

10) آفه الدین سوء الظن :
آفت دیندارى بدگمانى است !

11) آفه العقل الهوى :
آفت خردورزى هواهاى نفسانى است !

12) آفه الملوک سوء السیره :
آفت پادشاهان بد رفتارى است !

13) آفه الزعماء ضعف السیاسه :
آفت مدیران ضعف سیاست و مدیریت است !

14) آفه الوزراء خبث السیره :
آفت معاونان بد سیرتى ( باطن خبیث ) است !

15) آفه العلماء حب الریاسه :
آفت دانشمندان حب ریاست است !

16) آفه القضاه الطمع :
آفت قاضیان طمع ورزى است !

17) آفه الامانه الخیانه :
آفت امانت خیانت است !

18) آفه الحدیث الکذب :
آفت سخن دروغ گفتن است !

19) آفه المعاش سوء التدبیر :
آفت زندگى بد تدبیرى است !

20) آفه الغنى البخل :
آفت بى نیازى و ثروت بخل است !

21) آفه الرئاسه الفخر :
آفت ریاست فخرفروشى است !

22) آفه الکلام الاطاله :
آفت کلام طولانى کردن آن است !
( منتخب میزان الحکمه / 22 )

 

بزرگان دین گفته اند: عجله کار شیطان است مگر در چند مورد
وقت نماز که رسید باید عجله نمود که وقت فضیلت آن نگذرد.
در دفن میت باید در صورت امکان عجله نمود.
در مورد دختر شوهر دادن در صورت امکان باید شتاب کرد.
در اداى قرض باید عجله نمود.
وقتى مهمان وارد خانه شد در غذا و طعام دادن به او باید عجله نمود.
اگر گناهى از شخصى سرزد باید در توبه عجله نماید.


لطفا با ادامه ی مطلب همراه شوید ...


 

رسول اکرم صل الله علیه و آله:

ای مردم جز این نیست که خداست و شیطان ، حق است و باطل ، هدایت است و ضلالت ، رشد است و گمراهی ، دنیاست و آخرت ، خوبی هاست و بدی ها ، پس همه خوبی ها از آن خداست و همه زشتی ها از آن شیطان ملعون است.

امام صادق علیه السلام :

شیطان گفت پنج نفرند که هیچ راهی به آنها ندارم اما دیگر مردم در مشت من هستند:

١- هر کس با نیت درست به خدا پناه ببرد و در همه کارهایش بر او توکل کند.

٢- کسی که شب و روز بسیار تسبیح خدا گوید.

٣- کسی که برای برادر مومنش آن پسندد که برای خود می پسندد.

۴- کسی که هر گاه مصیبتی به او می رسد بی تابی نمی کند.

۵- و هر کس که به آنچه خداوند قسمتش کرده خرسند است و غم روزیش را نمی خورد.

امام هادی علیه السلام :

شیطان به حضرت نوح علیه السلام گفت : اگر آدمی را بخیل یا حریص یا حسود و یا ستمگر و یا عجول یافتیم ، به سرعت او را به چنگ می آوریم و اگر تمام این صفات در او باشد – از ماست – و او را چون خود شیطان نافرمان می نامیم.

 

رسول اکرم صل الله علیه و آله:

شیطان تا آنگاه که انسان مراقب نمازهای پنجگانه اش می باشد از او می ترسد و چون

نمازهایش را تباه کرد بر او جرائت پیدا می کند و او را در گناهان بزرگ فرو می برد.

امام علی علیه السلام :

از خشم بپرهیز که آن ، سپاهی بزرگ از سپاهیان شیطان است.

رسول اکرم صل الله علیه و آله:

بدانید که هیچ مردی با زن نامحرم خلوت نمی کند جز آنکه سومی آنها شیطان است.

رسول اکرم صل الله علیه و آله:

ای علی ، هر گاه وقت نمازت رسید آماده آن شو و گرنه شیطان تو را سرگرم می کند و هرگاه قصد کار خیری کردی شتاب کن و گرنه شیطان تو را از آن منع می کند.

امام صادق علیه السلام :

وقتی که میان دو نفر مسلمان قهر و جدایی به وجود آید ، شیطان بسیار خوشحال می اما همین که با یکدیگر آشتی کنند ، زانوهایش می لرزد و بند بند وجودش پاره می شود و فریاد می زند : ای وای بر من که به سبب این آشتی هلاک شدم.

امام صادق علیه السلام :

خانه ای که در آن قرآن خوانده نمی شود و از خدا یاد نمی گردد ، برکتش کم شده ، فرشتگان آن را ترک می کنند و شیاطین در آن حضور می یابند.

رسول اکرم صل الله علیه و آله:

آیا شما را از چیزی خبر ندهم که اگر به آن عمل کنید شیطان از شما دور شود ٬ چندان که مشرق ار مغرب دور است ؟ عرض کردند چرا. فرمودند : روزه ٬ روی شیطان را سیاه می کند و صدقه ٬ پشت او را می شکند و دوست داشتن برای خدا و هم یاری در کار نیک ٬ ریشه او را می کند و استغفار ٬ شاهرگش را می زند.

 

 ...............................................................................................................

 

پیامبر صل الله علیه و آله می فرماید : اگر آنقدر خطا کنید که خطاهایتان به آسمان برسد و سپس توبه کنید خدا توبه شما را می پذیرد.
نبی اکرم (ص) : اگر بندگان گناه نمی کردند ٬ خداوند عزوجل خلقی می آفرید که گناه کنند تا بیامرزدشان که او آمرزگار و رحیم است.
پیغمبر (ص) : خداوند تا دم واپسین توبه بنده را می پذیرد.
رسول اکرم (ص) : خداوند با حیا و بخشنده است ٬ وقتی مردی دست های خود را به سوی او بلند کرد ٬ شرم دارد که آن را خالی و نومید باز گرداند.
حضرت محمد (ص) : خداوند پرده بنده ای را که یک ذره نیکی در او باشد نمی درد.
رسول خدا (ص) : خداوند وقتی خلق را بیافرید بر خویش مقرر داشت که رحمت من بر خشم من غلبه خواهد یافت.
نبی اکرم (ص) : خدا به جوان عابد بر فرشتگان مباهات می کند و می گوید بنده مرا بنگرید که بخاطر من از تمایلات خود چشم پوشیده است.
پیغمبر (ص) : خداوند گوید تا هنگامی که بنده ام مرا یاد می کند و لبهایش به نام من می جنبد با او هستم.
حضرت صادق علیه السلام فرمود : رسول خدا (ص) فرموده است: هر که یک سال پیش از مرگش توبه کند خداوند توبه اش را بپذیرد سپس فرمود : یکسال هر آینه زیاد است ٬ هر که یک ماه پیش از مرگش توبه کند خدا توبه اش را بپذیرد سپس فرمود : یک هفته زیاد است ٬ هر که یک روز پیش از مرگش توبه کند خدا توبه اش را بپذیرد ٬ سپس فرمود : یک روز زیاد است هر که پیش از دیدار مرگ ( ملک الموت ) توبه کند خدا توبه اش را بپذیرد.